sisällön alkuun
25.11.2017 09.38 SANASTO | KESKUSTELU | PIIRTOLAUDAT | SUOMIMANGA | RSS
 
Kupoli
"Masaka... ano hito?!"

Uutis- ja etusivu

Sisältö

Keskustelu

Piirtolaudat

Impromanga 3

Yhdistys

Kupolin palvelinkodon tarjoavat Säätöyhteisö B2 ry sekä Tietovelhot Oy.

Anime- ja mangayhteisö Kupoli ry:n säännöt

1 Luku

Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Anime- ja mangayhteisö Kupoli ry. Näissä säännöissä siitä käytetään nimeä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää animen ja mangan, eli japanilaisen animaation ja sarjakuvan, sekä muun japanilaisvaikutteisen visuaalisen kulttuurin harrastuneisuutta koko Suomessa.

3 § Yhdistyksen toiminta

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi:

 1. ylläpitää Kupoli-nimistä internetsivustoa
 2. järjestää jäsentapaamisia, juhlia, huviretkiä, kilpailuja, illanviettoja yms. tapahtumia
 3. pitää yhteyttä ja järjestää yhteistoimintaa muiden alaa edustavien yhdistysten ja yritysten kanssa
 4. pyrkiä saavuttamaan tarkoituksensa muita samankaltaisia toimintamuotoja harjoittamalla.

4 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää illanviettoja, myyjäisiä, huvitilaisuuksia ja muita vastaavanlaisia tapahtumia sekä vastaanottaa lahjoituksia, sponsoritukia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten hyödyllistä irtainta ja kiinteää omaisuutta.

5 § Yhdistyksen virallinen kieli

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Pöytäkirja- ja ilmoituskielenä on suomi.

2 Luku

Jäsenet

6 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, kannattaja- ja kunniajäsenet. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus tai kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä.

7 § Jäsenluettelo

Yhdistyksen on pidettävä jäsenistään jäsenluetteloa. Luettelosta on vähintään ilmettävä jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle kotipaikkaansa ja nimeensä kohdistuvista muutoksista.

8 § Jäsenmaksut

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Jäsenmaksujen maksamisen eräpäivästä määrää hallitus.

Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta.

9 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

10 § Yhdistyksestä erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erottamispäätös on viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Päätös tulee voimaan heti. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

3 Luku

Yhdistyksen kokoukset

11 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

12 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja heille yksi (1) varahenkilö
 4. valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa ja heille yksi (1) varahenkilö
 5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 7. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
 8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 9. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 10. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio kuluvalle toimikaudelle sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 11. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi
 12. valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi
 13. valitaan yhdistyksen toimihenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi
 14. valitaan tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi
 15. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 16. kokouksen päättäminen.

13§ Oikeudet yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei voi äänestää.

Kokouksen päätöksellä voidaan myös yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle myöntää läsnäolo- sekä puheoikeus.

14§ Päätöksenteko

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä ellei säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

15§ Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on julkaistava yhdistyksen internetsivustolla olevalla sähköisellä ilmoitustaululla vähintään 14 päivää ennen kokousta.

16 § Päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

17 § Käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous julistaa kiireelliseksi viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä.

Ainoastaan yhdistyksen kokous voi päättää yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta, kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka muun huomattavan omaisuuden luovuttamisesta, hallituksen tai sen jäsenen tai tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, äänestys- tai vaalijärjestyksestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai yhdistyksen purkamisesta. Päätöstä näistä asioista ei voi tehdä, mikäli siitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

18 § Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen

Kokous voi vapauttaa luottamus- tai toimihenkilön kesken toimikauttaan, jolloin kokouskutsussa on siitä mainittava.

4 Luku

Hallitus

19 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja taloudenhoitaja sekä yhdestä yhdeksään (1-9) muuta jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Vain yhdistyksen varsinaiset ja kunniajäsenet ovat vaalikelpoisia yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt.

Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat yhdistyksen ja yhdistyksen hallituksen kokouksista, pitää kirjaa yhdistyksen jäsenistä ja huolehtia arkistosta.

20 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa
 2. edustaa yhdistystä
 3. laatia esitys yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi
 4. valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset
 5. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
 6. päättää jäseneksi hyväksymisestä lukuun ottamatta kunniajäseniä
 7. päättää liittymis- ja jäsenmaksujen maksamisen eräpäivistä
 8. valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa sekä
 9. kutsua yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa.

21 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

22 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

5 Luku

Toimihenkilöt ja toimikunnat

23 § Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen

Yhdistyksen kokous voi erityisiä tehtäviä varten asettaa toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet, sekä toimikuntien osalta myös vastuuhenkilö.

6 Luku

Hallinto ja talous

24 § Toimi- ja tilikausi

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

25 § Tilintarkastajat

Hallituksen on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, vuosikokoukselle osoitettu lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

7 Luku

Erityisiä määräyksiä

26 § Yhdistyksen tunnukset, merkit ja internetsivusto

Yhdistyksen tunnuksista ja merkeistä päättää hallitus. Yhdistyksen internetsivustoon liittyvistä asioista ja sivuston sisällön linjauksista päättää hallitus.

27 § Yhdistyksen päätösten moittiminen

Jos yhdistyksen päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä tai jos se muutoin on lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen, voi yhdistyksen jäsen, hallitus tai hallituksen jäsen nostaa kanteen yhdistystä vastaan päätöksen julistamiseksi pätemättömäksi. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.

28 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Muutosesityksen voi tehdä yhdistyksen hallitus tai yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä kirjallisena hallitukselle. Muutosesitys on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

29 § Yhdistyksen purkautuminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

30 § Säännöissä määräämättömät asiat

Säännöissä määräämättömissä asioissa noudatetaan yhdistyslakia.

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustajajäsenten kokouksessa 1.3.2008 sekä Patentti- ja rekisterihallituksessa 11.8.2008.

tätä sivustoa ylläpitää Anime- ja mangayhteisö Kupoli ry
tietoa - sivukartta - rekisteriseloste